Externa rapporteringskanaler

Nedanstående myndigheter är utsedda av Regeringen till att ha externa rapporteringskanaler för visselblåsare. Genom att trycka på myndighetens namn vidarebefordras du till dess externa rapporteringskanal.

Finns det ingen länk har antingen Visslan ej samlat in denna länk eller har myndigheten inte upprättat en extern rapporteringskanal än, vilket de borde gjort senast 17 juli 2022. Denna sida uppdaterades senast 6 juli 2023.

Om ingen länk angetts nedan har myndigheten ännu inte informerat om kanalen eller så har Visslan inte hittat myndighetens externa rapporteringskanal. Vi hänvisar då till myndighetens hemsida.

Myndigheter med krav att införa extern rapporteringskanal och länkar till dessa
Arbetsmiljöverket
Boverket
Elsäkerhetsverket
Ekobrottsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten
Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för vård och omsorg
Kemikalieinspektionen
Konsumentverket
Konkurrensverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Revisorsinspektionen
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Spelinspektionen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Strålsäkerhetsmyndigheten
TransportstyrelsenLista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949 (länkar ovan)
Missförhållanden inom området offentlig upphandling och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.
Konkurrensverket

Missförhållanden inom området finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.
Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län, Revisorsinspektionen och Spelinspektionen.

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar samt, när det gäller länsstyrelserna, omfattas av myndighetens ansvar för tillsynsvägledning.
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen

Missförhållanden inom området transportsäkerhet och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.
Transportstyrelsen

Missförhållanden inom området miljöskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar samt, när det gäller länsstyrelserna, omfattas av myndighetens ansvar för tillsynsvägledning.
Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk

Missförhållanden inom området strålskydd och kärnsäkerhet och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.
Livsmedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten

Missförhållanden inom området livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.
Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk

Missförhållanden inom området folkhälsa och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.
Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Konsumentverket och Läkemedelsverket

Missförhållanden inom området konsumentskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.
Finansinspektionen och Konsumentverket

Missförhållanden inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.
Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Integritetsskyddsmyndigheten, Livsmedelsverket, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet och Transportstyrelsen

Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller bedrägeribekämpning.
Ekobrottsmyndigheten

Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller skatteområdet.
Skatteverket

Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller statsstödsområdet.
Regeringskansliet

Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller konkurrensområdet.
Konkurrensverket

Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller statsstödsområdet.
Regeringskansliet

Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller bolagsskatteområdet.
Skatteverket

Missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde
Arbetsmiljöverket


Det är även möjligt att rapportera om missförhållanden till någon av EU:s institutioner, organ och byråer som har inrättat externa rapporteringskanaler.

cookie symbol
Cookies Preferences
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.